giao-vien-tieu-hoc-hang-iv

Giáo viên tiểu học hạng IV là gì?

Tin tức

Giáo viên tiểu học hạng IV là gì? là thắc mắc của không ít người khi đang là giáo viên tiểu học và có mong muốn thăng hạng từ hạng 4 lên hạng 3. Dưới đây là những thông tin cụ thể về nhiệm vụ và tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng IV.

Mục Lục

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng IV

Giáo viên tiểu học hạng IV có mã số là: Mã số V.07.03.09

 • Giảng dạy học sinh theo chương trình giáo dục dạy học cấp tiểu học
 • Vận dụng các kinh nghiệm, kết quả sáng kiến khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học.
 • Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu tại trường
 • Phụ đạo cho các học sinh yếu kém của cấp tiểu học
 • Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng
 • Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập và phương pháp tự học của học sinh;
 • Đổi mới tổ chức lớp học theo hướng phát huy tính chủ động hình thành năng lực tổ chức hoạt động dạy học
 • Tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, tham gia các hoạt động chuyên môn của trường
 • Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tham gia phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ cấp tiểu học
 • Hướng dẫn các hoạt động giáo dục phối hợp cùng gia đình học sinh và các tổ chức, đoàn thể liên quan để tổ chức tham gia tư vấn tâm lí học sinh tiểu học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công tại trường
 • Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các cuộc thi cho học sinh tại trường
 • Chấp hành sự phân công, kiểm tra và các đánh giá của các cấp quản lý học sinh tiểu học
giao-vien-tieu-hoc-hang-iv
Mã số giáo viên tiểu học hạng IV

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng IV

 • Thực hiện được kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học được giao
 • Giáo viên tiểu học hạng IV vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học;
 • Giáo viên tiểu học hạng IV nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước các yêu cầu của ngành hay địa phương về giáo dục tiểu học.
 • Giáo viên tiểu học hạng IV vận dụng được đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học
 • Giáo viên tiểu học hạng IV biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh tiểu học
 • Giáo viên tiểu học hạng IV biết cách đổi mới tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động dạy học.
 • Giáo viên tiểu học hạng IV biết viết các sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
 • Biết cách áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm đó vào những kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm để giảng dạy, giáo dục học sinh tiểu học.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng IV

 • Giáo viên tiểu học hạng IV phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 • Giáo viên tiểu học hạng IV có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đó là khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc có chứng chỉ tiếng dân tộc hoặc yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm cần thiết.
 • Giáo viên tiểu học hạng IV có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm theo những chuyên ngành phù hợp để giảng dạy.
 • Giáo viên tiểu học hạng IV dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng IV được xếp lương thế nào?

Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng IV theo quy định mới nhất, giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

giao-vien-tieu-hoc-hang-iv
Giáo viên tiểu học hạng IV hệ số từ 1,86 đến 4,06

Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) khi chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên tiểu học của Luật Giáo dục thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B hệ số từ 1,86 đến 4,06 cho tới khi nào đạt chuẩn được đào tạo thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.29.

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định như sau:

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học hạng IV phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên với giáo viên viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành sư phạm phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có các chứng chỉ theo yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Nếu như đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Chưa đáp ứng trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học theo quy định thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B hệ số từ 1,86 đến 4,06.

Hạng IV thì có cần học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp không?

Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học Luật Giáo dục thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 hệ số từ 1,86 đến 4,06. Điểm b Khoản 1 Điều 72 2019 quy định áp dụng hệ số lương của viên chức loại B cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề ghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc giữ nguyên cho tới khi về hưu. Giáo viên tiểu học hạng IV cần thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học theo đúng quy định để được thăng hạng III.

Rate this post